วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

            ในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ประจำสำนักงาน  เริ่มจากการใช้ในงานพิมพ์เอกสาร  เก็บข้อมูล  เป็นเครื่องที่ใช้ทำงานคนเดียว  เมื่อสำนักงานหรือองค์กรนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์หลายรูปแบบ  บางครั้งอาจมีการทำงานเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้  บางลักษณะงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน  ถ้าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของตนเอง  ความซ้ำซ้อนของข้อมูลย่อมเกิดขึ้น  ทำให้เสียเวลามากขึ้น  บางครั้งข้อมูลไม่ตรงกัน  จึงทำให้มีการหาวิธีเพื่อทำการเชื่อมโยงต่อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและสะดวกในการใช้งานการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัวที่ใช้ทำงานเข้าหากัน เราเรียกเชื่อมโยงนี้ว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถทำงานภายไต้พื้นฐานเดียวกันได้  เช่น

      1.  ข้อมูลที่ส่งและรับภายในเครือข่ายจะต้องถูกต้องและไม่สูญหาย

 

      2.  ข้อมูลที่ถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายใด ๆ เครือข่ายนั้นจะต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นๆ จะถูกส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหน

 

       3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายจะต้องสามารถแยกแยะได้

 

       4.  จะต้องมีมาตรฐานในการตั้งชื่อและบ่งชี้ส่วนของเครือข่ายชัดเจน

 

            กฎเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  จะเป็นข้อกำหนดหลักให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด  ตัวอย่างของเครือข่ายที่ง่ายที่สุดคือการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์  2  เครื่องเข้าด้วยกัน  โดยอาศัยสายเคเบิลเชื่อมระหว่างพอร์ตของเครื่องพิมพ์  เพื่อการรับส่งแฟ้มงานข้อมูลระหว่างกันสำหรับตัวอย่างของเครือข่ายที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น เครือข่ายของระบบธนาคาร  เป็นต้น

 

            องค์ประกอบของการส่งข้อมูล   จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง  จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ  ผู้ส่ง  (Sender)  ผู้รับ  (Receiver)  และตัวกลางในการส่งสัญญาณ  ซึ่งทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากผู้ส่งไปให้ถึงผู้รับ   ดังแสดงในรูป

 

clip_image002

ภาพแสดง  องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

1 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจแล้ว..ควรเพิ่มเนื้อหาบทความในส่วนgasget ทั้งสองข้างจะช่วยเพิ่มเนื้อหาสาระมากขึ้น

    ตอบลบ