วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 5

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

 

หน่วยการเรียนที่  5 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

           1.  ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           2.  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           3.  ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           4.  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่  5

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 5

 

            1.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายความว่าอย่างไร

            2.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

           3.  ระบบเครือข่ายในบริเวณเฉพาะที่หมายความว่าอย่างไร

           4.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายความว่าอย่างไร

           5.  ระบบเครือข่ายร่วมปฏิบัติการหมายความว่าอย่างไร

           6.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง

           7.  รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง

ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

           เครือข่ายสื่อสารของคอมพิวเตอร์อาจมีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กอาจเป็นส่วนบุคลหรือสาธารณะ และอาจจะเป็นแบบไร้สายหรือใช้สายหรือใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน ในทำนองเดียวกันเครือข่ายขนาดเล็กอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดใหญ่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันสามารถแยกได้ 3 ประเภทใหญ่   ดังนี้

 

1)  เครือข่ายแลนหรือเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่  (LAN หรือ Local Area Network)

 

            เป็นเครือข่ายที่นิยมใช้ภายในสำนักงานอาคารเดียวกัน และองค์กรที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้กัน  เป็นเครือข่ายระยะใกล้การเชื่อมต่อสามารถใช้สายเคเบิล   สายโคแอกซ์  หรือสายใยแก้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพใน  การทำงานขององค์กรและสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ร่วมกันได้  ตัวอย่างของเครือข่ายนี้  ได้แก่  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  และบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ

 

       

                                        

clip_image001

 
 
       

ภาพแสดง ระบบแลนหรือเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

             การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกัน  จะมีองค์ประกอบหลัก  2  ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์หรือส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพ  และส่วนของซอฟต์แวร์หรือส่วนการจัดการ

 

1 ฮาร์ดแวร์หรือส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพ

           หรืออุปกรณ์เครือข่าย  ได้แก่  สายนำสัญญาณ  แผ่นวงจรเครือข่าย  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เครือข่ายใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

             ในยุคแรกๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์นั้น  คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะแยกการทำงานโดยลำพัง เมื่อต้องการนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง มาใช้ทำงานในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ก็ต้องอาศัยวิธีการที่ยุ่งยาก  เช่น  นำเอกสารที่พิมพ์  (Pinter)  ออกมาจากเครื่องแรกไปป้อนใหม่ทางแป้นพิมพ์ของเครื่องที่สองหรือบันทึกข้อมูลจากเครื่องแรกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette)  แล้วจึงค่อยนำไปเปิดในเครื่องที่สอง  ต่อมามีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน  จึงทำให้เกิดการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วขึ้น  ทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ต่อร่วมเครือข่ายกันนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจสรุปได้  ดังต่อไปนี้

ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

            ในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ประจำสำนักงาน  เริ่มจากการใช้ในงานพิมพ์เอกสาร  เก็บข้อมูล  เป็นเครื่องที่ใช้ทำงานคนเดียว  เมื่อสำนักงานหรือองค์กรนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์หลายรูปแบบ  บางครั้งอาจมีการทำงานเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้  บางลักษณะงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน  ถ้าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของตนเอง  ความซ้ำซ้อนของข้อมูลย่อมเกิดขึ้น  ทำให้เสียเวลามากขึ้น  บางครั้งข้อมูลไม่ตรงกัน  จึงทำให้มีการหาวิธีเพื่อทำการเชื่อมโยงต่อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและสะดวกในการใช้งานการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัวที่ใช้ทำงานเข้าหากัน เราเรียกเชื่อมโยงนี้ว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถทำงานภายไต้พื้นฐานเดียวกันได้  เช่น