วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

             การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกัน  จะมีองค์ประกอบหลัก  2  ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์หรือส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพ  และส่วนของซอฟต์แวร์หรือส่วนการจัดการ

 

1 ฮาร์ดแวร์หรือส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพ

           หรืออุปกรณ์เครือข่าย  ได้แก่  สายนำสัญญาณ  แผ่นวงจรเครือข่าย  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เครือข่ายใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล

เครือข่ายเชิงกายภาพ (Physical Networking) หรือ ฮาร์ดแวร์

             ส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพหรืออุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์  ในส่วนนี้เราคงเข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นส่วนที่สามารถมองเห็นได้ คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อันได้แก่ สายนำสัญญาณ แผ่นวงจรเครือข่าย  (LAN Card)  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์  ฮับ  (Hub)  และสิ่งอื่นๆ  ที่ทำให้เครือข่ายทำงานสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับส่วนเครือข่ายเชิงกายภาพทั้งหมดก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์

 

ลักษณะสถาปัตยกรรมเครือข่ายเชิงกายภาพ  (Physical  Topologies)

             สิ่งที่เข้าง่ายที่สุดของระบบเครือข่ายทางด้านกายภาพ  คือ  สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิล       เราเรียกกันว่าสายโคแอกซ์   (coaxial cabies)   หรือสาย  RG  58  ซึ่งมีลักษณะคล้ายสายสัญญาณเคเบิลทีวีที่ใช้ตามบ้านทั่วไป  เชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครือข่ายอื่น สายสัญญาณเส้นนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับแผ่นวงจรเครือข่าย  หรือที่เราเรียกกว่า แลนการ์ด  ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  จากอุปกรณ์ทั้ง  2  อย่างที่กล่าว  ถึงเราสามารถสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบบัส  (bus topology) หรือเรียกการเชื่อมต่อแบบ 10BASE2  ดังแสดงในรูป

clip_image001

ภาพแสดง  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบบัสหรืออีเทอร์เน็ต 10 BASE2

 

                นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้อีกหลายวิธี  เช่น สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบดาว  (Star Topology)  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่มีโครงสร้างการกระจายแบบดาว  นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบวงแหวน และสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต้นไม้ (Tree Topology)  หรือแบบโครงสร้างรูปต้นไม้  เป็นต้น  การทำงานของสถาปัตยกรรมเครือข่ายทั้งหมดที่กล่าวถึงมีความแตกต่างกันเมื่อใช้งาน การสร้างเครือข่ายแบบอินเทอร์เน็ต มักจะเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบบัส  แบบดาว  และแบบต้นไม้  ส่วนเครือข่ายแบบ  วงแหวนโทเค็นจะเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบวงแหวน

 

                                     clip_image003

ภาพแสดง  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์

ที่มีสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบดาว

 

clip_image002

ภาพแสดง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบวงแหวนโทเค็น

 

clip_image002[6]

ภาพแสดง  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต้นไม้

 

             การทำงานของเครือข่ายทั้งหมดที่กล่าวถึงมีความแตกต่างกันในการใช้งาน เครือข่ายแบบบัส  (bus)  จะใช้สายสัญญาณชนิด  10Base2  เครือข่ายแบบดาวและแบบต้นไม้  ใช้สายสัญญาณชนิด  10Base-T  ส่วนเครือข่ายแบบวงแหวน  เช่นวงแหวน  FDDI  จะใช้สายใยแก้วนำแสง  เป็นต้น  สายสัญญาณ 10Base2 เป็นสายมาตรฐานแบบเก่ามีลักษณะคล้ายสายเคเบิลทีวี  ส่วนสาย 10Base-T  หรือสายยูทีพี  (UTP Unshielded Twisted-Pair)  มีลักษณะคล้ายสายโทรศัพท์จำนวนสายภายในไม่น้อยกว่าแปดเส้น  ซึ่งสายสัญญาณ  10Base2  และ 10Base-T ไม่สามารถใช่ร่วมกันได้

 

ซอฟแวร์หรือส่วนการจัดการเชิงตรรกะ

            เป็นซอฟแวร์  ที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซอฟแวร์หรือส่วนการจัดการเครือข่ายเชิงตรรกะ

             เป็นซอฟแวร์เครือข่ายที่กำหนดกฎเกณฑ์  ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ และการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องบริการ  (Server) และเครื่องรับบริการ  (Client)  ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นเกณฑ์วิธีการทำงานของเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  เช่น  การใช้โปรแกรม  เครือข่ายโนเวลส์  (Novell’s Netware)  จะอาศัย  Net Ware  Directory  Services ในการบริหารจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์  ถ้าใช้โปรแกรมของไมโครซอฟต์เพื่อควบคุมการทำงานเช่นเดียวกัน  จะใช้  Domain  ในการบริหารจัดการ  เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น