วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

           เครือข่ายสื่อสารของคอมพิวเตอร์อาจมีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กอาจเป็นส่วนบุคลหรือสาธารณะ และอาจจะเป็นแบบไร้สายหรือใช้สายหรือใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน ในทำนองเดียวกันเครือข่ายขนาดเล็กอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดใหญ่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันสามารถแยกได้ 3 ประเภทใหญ่   ดังนี้

 

1)  เครือข่ายแลนหรือเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่  (LAN หรือ Local Area Network)

 

            เป็นเครือข่ายที่นิยมใช้ภายในสำนักงานอาคารเดียวกัน และองค์กรที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้กัน  เป็นเครือข่ายระยะใกล้การเชื่อมต่อสามารถใช้สายเคเบิล   สายโคแอกซ์  หรือสายใยแก้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพใน  การทำงานขององค์กรและสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ร่วมกันได้  ตัวอย่างของเครือข่ายนี้  ได้แก่  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน  และบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ

 

       

                                        

clip_image001

 
 
       

ภาพแสดง ระบบแลนหรือเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่

2)  เครือข่ายแมนหรือเครือข่ายบริเวณนครหลวง  MAN หรือ Metropolitan Area Network) 

                เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเมืองเดียวกัน  เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของเมืองนั้นหรือเขตการปกครองนั้น เช่น เครือข่ายของรัฐต่างๆ ใน ประสหรัฐอเมริกา

                                      clip_image002

                                     

        ภาพแสดง  ระบบเครือข่ายแบบแมนหรือเครือข่ายบริเวณเมืองหลวง

 

 

3)  เครือข่ายแวนหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง  (WAN  หรือ  Wide  Area  network )

 

             เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันในระยะไกล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ  ระหว่างประเทศ  หรือทั่วโลก  โดยอาศัยอุปกรณ์ดาวเทียม  สายเส้นใยแก้วนำแสง  หรือคลื่นไมโครเวฟ  เป็นตัวกลางในการสื่อสาร  ระบบเครือข่ายประเภทนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

                                           clip_image004

 

 

 

ภาพแสดงระบบเครือข่ายแวนหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น