วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 5

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

 

หน่วยการเรียนที่  5 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

           1.  ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           2.  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           3.  ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           4.  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่  5

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้

            1.  อธิบายความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

            2.  บอกประโยชน์และประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

            3.  อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

      ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง   จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

             1.  การบรรยายประกอบสื่อ

             2.  การอภิปราย

             3.  การตอบคำถาม

            4.  การทำแบบฝึกหัด

             5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

       วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้

              1.  การสังเกตความสนใจ

              2.  การซักถามความเข้าใจ

              3.  การศึกษาค้นคว้า

              4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

             5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

            6.  การสอบกลางภาคเรียน

            7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น